Suport Educatiu és un projecte d’avaluació d’impacte innovador al nostre país que busca avançar cap a una cultura avaluativa de les polítiques públiques en el marc de l’educació.  

Després de diversos mesos d’implementació a més de 230 centres educatius, el projecte de Suport Educatiu entra a la fase d‘anàlisi i avaluació. Els equips de recerca estan creuant i analitzant les dades dels diferents impactes que LECXIT, MATH TUTORING i PENTABILITIES han generat en els infants i joves participants per a poder desgranar aprenentatges i traslladar-los a la política pública. 

La Caterina Calsamiglia, investigadora i cap de recerca de Suport Educatiu,  destaca la importància de l’avaluació d’impacte en projectes d’intervenció educativa, ja que “per una banda, ens permet copsar l’impacte de les coses que estem fent i per l’altra ens permet conceptualitzar el projecte en si, o sigui definir en què consisteix la intervenció, què esperes que canviï amb la intervenció… tota aquesta feina de conceptualització del que fas i els impactes que esperes afegeix molt de valor al projecte.”

La Najiba El Amrani és una de les tècniques de recerca del projecte i assenyala que el valor d’una avaluació d’impacte en un projecte d’intervenció educativa “és dotar-lo de dades objectives i estadísticament vàlides que permetin generar evidències rigoroses per saber si un programa és efectiu o no”. La Mercè Capell, una altra de les tècniques de recerca, apunta que l’objectiu de l’avaluació d’impacte “és poder generar evidència dels programes que s’estan estudiant per a poder acabar informant la política pública d’una forma rigorosa a partir de les dades que s’han recollit.”

Per a poder recollir les dades necessàries es van establir unes pautes molt marcades des de l’inici del projecte. “Va ser la tasca principal de l’equip de recerca en els primers estadis del projecte” apunta la Mercè Capell, “vam definir quins eren els indicadors on esperàvem generar un canvi a través de la implementació. Un cop decidit el que volíem avaluar, vam definir com ho faríem i quins instruments utilitzaríem per a poder recollir totes les dades necessàries durant la implementació”. 

Un cop els objectius i les necessitats van estar definides, va ser el torn de traslladar la necessitat de la recollida de dades a tots els agents involucrats al projecte: famílies, centres i equips d’implementació. “Va ser un repte important per nosaltres” admet la Najiba “perquè havíem de fer entendre a tothom que necessitàvem les dades per a poder treure conclusions vàlides i contrastades. Necessitàvem els consentiments, necessitàvem dades dels grups controls i dels que participaven en el programa, necessitàvem que s’implementés el programa tal com havíem definit des de recerca”. La Caterina assegura que el fet de treballar de forma estreta amb  l’equip d’implementació ha facilitat molt aquesta feina perquè “hi ha hagut un diàleg constant. L’equip d’implementació ha pogut entendre els elements fonamentals necessaris perquè la recerca fos vàlida i l’equip de recerca ha pres consciència de com les seves peticions distorsionaven la implementació i on havia de ser flexible perquè la naturalesa de la implementació fos la més autèntica possible”.

Per enriquir encara més aquest estudi d’impacte hi ha també un equip d’avaluació qualitativa que ofereix una altra mirada a la recerca. “Tenir les dues visions avaluadores té un valor enorme”, explica la Caterina Calsamiglia, ja que “tot i que el focus és diferent i la font de les dades és diferent, les conclusions de les unes sense les altres tenen un valor inferior.” Per la Najiba El Amrani la recerca qualitativa permet entendre “el context” dels resultats del projecte, “els resultats de l’avaluació qualitativa ens explicaran com s’ha implementat el programa o quin rol han tingut els diferents agents.” 

“De les conclusions de l’estudi esperem aprendre dues coses”, conclou la Caterina Calsamiglia, “per una banda, volem saber què ha funcionat i què no i per l’altra volem veure, el que no ha funcionat, per què no ho ha fet. I és que és tan important analitzar l’impacte del programa com haver copsat quins elements sobre la implementació han fet que l’impacte pugui ser positiu o no. Tota aquesta anàlisi ens ajudarà a explicar per què ha funcionat o per què no. Per tant, no només hi ha una avaluació de l’impacte, sinó també una avaluació de la implementació per a després poder-la atribuir a l’impacte.”

L’avaluació feta en el marc del projecte Suport Educatiu: Acompanyament per Accelerar Oportunitats permetrà conèixer l’impacte dels diferents programes a través d’unes conclusions rigoroses i contrastables amb la idea de dotar d’evidències els espais de decisió política. La recerca en educació és un element clau per la millora d’oportunitats educatives dels infants i joves a Catalunya, sobretot per a aquells que es troben en una situació de major vulnerabilitat.