PENTABILITIES

Què és?

PENTABILITIES és un programa que incorpora les habilitats socioemocionals a l’aula. Està dirigit a l’alumnat de la ESO. S’integra dins el currículum escolar i és el mateix professorat qui desenvolupa les propostes, amb l’ajuda d’eines digitals innovadores i amb l’acompanyament continuat de l’equip de persones mentores de PENTABILITIES.

El programa treballa les 5 habilitats socioemocionals de la personalitat: autonomia i iniciativa, responsabilitat, cooperació, gestió emocional i habilitats de pensament.

Com funciona?

La persona docent que implementa el programa rep formació específica en la metodologia, acompanyament individualitzat i tots els recursos necessaris.

01

L’equip de PENTABILITIES acompanya el professorat al llarg de tota la implementació i ofereix suport tècnic, formació i recursos de manera contínua.

02

L’observació i registre de comportaments es fa a través d’un aplicatiu online senzill i entenedor.

03

Finalitzada la sessió, l’eina de suport elabora un informe que ajuda l’equip docent a fer un seguiment acurat, observar progrés i elaborar feedback constructiu per reforçar l’adquisició de les habilitats socioemocionals treballades.

04

Quins beneficis aporta?

A l’alumnat

Millora de les habilitats socioemocionals, tan importants per a l’èxit educatiu com per a poder viure una vida plena.

Als centres educatius i personal docent

Formació i acompanyament del professorat que permet incorporar de manera àgil el treball de les habilitats socioemocionals dins el currículum.
Joves amb més habilitats socioemocionals que contribueixen a un millor clima a l’aula i amb millors oportunitats educatives, motivació i sentiment de pertinença.

A la societat

Joves amb més habilitats emocionals que els permeten continuar la seva escolarització amb menys risc d’abandonament prematur, més lliures de violències i més equipats per a viure una vida plena.

Com és l’avaluació?

L’avaluació permet mesurar l’impacte de la metodologia. Al llarg de les diferents sessions, i a través d’una eina digital, es recullen dades que permeten valorar l’evolució de cada alumne.

Les valoracions les duen a terme les persones docents, l’alumnat i la resta del grup classe.

Descobreix més sobre PENTABILITIES